Đọc các nội dung từ trước đến nay của MR BLANC trên trang web:
http://www.misterblanc.com/

----

For business contact:
mrblancvn@gmail.com

----

JOHN & MAX